1. Chức năng

- Trung tâm Văn hóa miền Tây là đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng:

- Nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nam Bộ.

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo cho các địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ.

- Tư vấn về chính sách ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc cho các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương.

- Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nam Bộ.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời còn nhằm xây dựng một cách đầy đủ, chất lượng tài liệu học tập và giảng dạy, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo các chuyên ngành về tiếng, văn hóa, nghệ thuật Khmer của Khoa – Trường..

- Tổ chức sưu tầm, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương và dân tộc.

- Tổ chức triển khai, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống; đề xuất, khuyên nghị các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển bền vững các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và nghệ thuật của vùng Tây Nam Bộ.

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu khoa học về các tộc người ở Nam Bộ và văn hóa của họ phục vụ đào tạo cho Trường, khu vực và cả nước; là trung tâm, học thuật đầu đàn của các nhà nghiên cứu, các cá nhân, đơn vị trong nước và quốc tế.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ làm công tác giao dục, văn hóa và nghệ thuật ở các địa phương khu vực Tây Nam Bộ.

- Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác nhằm tạo điều kiện để sinh viên ở các đơn vị đào tạo có chuyên ngành liên quan đến trung tâm để tìm hiểu, trao đổi về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nam Bộ.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc Tây Nam Bộ thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản các hiện vật đồng thời phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, lễ hội quốc gia thường niên.